Knihovní řád

Výtah z knihovního řádu knihovny

 • Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická i právnická osoba, která dodržuje knihovní řád MKMB, k čemuž se zaváže podepsáním čtenářské přihlášky. Registrace dítěte do 15 let je podmíněna přítomností zákonného zástupce, který se prokáže platným občanským průkazem a současně podepíše přihlášku čtenáře. Tím stvrdí odpovědnost za dodržování knihovního řádu ze strany dítěte. Po uplynutí platnosti čtenářského průkazu a vypořádání všech závazků vůči knihovně budou osobní údaje z automatizované databáze vymazány a v písemné databázi skartovány.
 • Povinností čtenářů je dodržovat knihovní řád, respektovat pokyny knihovníků, šetrně zacházet s vypůjčenými knihovními jednotkami, oznámit knihovně změnu jména a adresy. Uživatel je povinen nakládat s daty a dokumenty poskytnutými MKMB v souladu s platným zněním Autorského zákona (216/2006 Sb.)
 • Registrační poplatek je 80 Kč s výjimkou dětí do 15 let, které platí 30 Kč. Držitelé průkazu ZTP, ZTP-P, čtenáři nad 75 let registrační poplatky neplatí.
 • Čtenářský průkaz se vystavuje na 12 měsíců, po jejich uplynutí je třeba platnost obnovit. Čtenářský průkaz je dokladem čtenáře pro styk s MKMB, je nepřenosný. Čtenář zodpovídá za zneužití čtenářského průkazu, jeho ztrátu je povinen ihned ohlásit.
 • Výpůjční lhůty se určují podle typu knihovních jednotek:
  • knihy…………………………..2 měsíce
  • hry, časopisy, audioknihy……..14 dnů
 • Výpůjční lhůtu si může čtenář prodloužit 2x, učiní-li tak před jejím uplynutím a nežádá-li dílo další čtenář. Výpůjční lhůty CD a rezervovaných knižních titulů se neprodlužují.
 • Vracení knih – vypůjčené knihy může čtenář vrátit i prostřednictvím biblioschránky umístěné na protější straně knihovny.
 • Vyhledávání knihovních jednotek – čtenář si vybírá knihovní jednotky přímo ve volném výběru, knihy ze skladů zprostředkuje knihovník.
 • Rezervace knihovních jednotek – pokud jsou všechny exempláře žádané knihovní jednotky půjčeny, může si ji čtenář rezervovat osobně v knihovně (pomocí elektronického katalogu nebo prostřednictvím knihovníka), nebo prostřednictvím Internetu. Knihovní jednotka bude rezervována 8 dnů, po uplynutí této lhůty bude půjčena dalšímu zájemci. Rezervování je možné, pokud má čtenář platný čtenářský průkaz, nemá vůči knihovně žádné finanční pohledávky a nemá půjčeny knihovní jednotky s překročenou výpůjční lhůtou.
 • Rezervování není možné:
  • v případě, že knihovní jednotka je určena k prezenčnímu půjčování
  • v případě, že knihovní jednotka je k dispozici
 • Služba odlož – je určena pro čtenáře, kteří jsou právě mimo budovu knihovny a mohou si nechat volnou knihovní jednotku pomocí online katalogu odložit na 8 dní. Odložení je možné pokud má čtenář platný čtenářský průkaz a nemá vůči knihovně žádné nesplněné závazky.
 • Platby z prodlení platí čtenář, pokud nevrátí vypůjčené knihovní jednotky ve stanovené lhůtě. Po překročení výpůjční lhůty je čtenář upomínán a zaplatí sankční poplatky. Upozornění  o sankčních poplatcích  obdrží  čtenář e-mailem, SMS nebo poštou.
 • Náhrady poskytuje čtenář za poškození nebo ztrátu vypůjčené knihovní jednotky dle Ceníku.
 • Internet mohou využívat všichni registrovaní i neregistrovaní uživatelé MKMB v čítárně zdarma. Internet v dětském oddělení je určen pro čtenáře do 15 let. Pravidla pro využívání internetu jsou stanovena v Provozním řádu pro využívání internetu (příloha Knihovního řádu)